Bel ons gratis 088 088 8917

Privacybeleid

Algemeen

De eerbiediging van uw privacy en persoonlijke gegevens is een prioriteit voor SECURITAS DIRECT BV, welke zich ertoe verbindt zich te houden aan de Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens), gewijzigd (hierna 'Privacywet').

Het doel van dit privacybeleid is om de GEBRUIKERS van de websites die toegankelijk zijn via de URL www.verisure.nl en www.securitas-direct.nl op de hoogte te stellen van de wijze waarop hun persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door SECURITAS DIRECT BV.

Elk gebruik van de WEBSITE om welke reden dan ook impliceert de aanvaarding zonder enig voorbehoud door de GEBRUIKER van dit privacybeleid.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

« WEBSITE »: betekent alle pagina's van de sites die toegankelijk zijn via de URL-adressen http://www.verisure.nl en http://www.securitas-direct.nl

« GEBRUIKER »: betekent elke persoon die toegang heeft tot en navigeert op de WEBSITE, inclusief klanten die zich hebben geabonneerd op het aanbod van diensten aangeboden door SECURITAS DIRECT BV

ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden verzameld door de vennootschap SECURITAS DIRECT BV, besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Joan Muyskenweg 130 – 1114 AN Amsterdam, ingeschreven bij de KVK onder nummer 17158925.

ARTIKEL 3 DE VERWERKING VAN GEGEVENS

In het kader van het gebruik van de WEBSITE kan SECURITAS DIRECT BV persoonsgegevens verzamelen. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de beoogde doeleinden van de verzameling.

SECURITAS DIRECT BV kan met name persoonsgegevens verzamelen wanneer een GEBRUIKER een verzoek doet op de WEBSITE tot het bekomen van een offerte.

Daarnaast is de verzameling en verwerking van persoonsgegevens nodig voor de goede werking van de WEBSITE, de uitvoering van verzoeken tot contactneming op de WEBSITE en de productie van statistieken die bedoeld zijn om de werking van de WEBSITE te verbeteren. SECURITAS DIRECT BV kan deze gegevens ook gebruiken voor wettelijke en/of reglementaire doeleinden.

SECURITAS DIRECT BV kan met name de volgende gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:

Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres.

In ieder geval verbindt SECURITAS DIRECT BV zich ertoe om alle verzamelde gegevens te verwerken in overeenstemming met de Privacywet.

ARTIKEL 4 RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Er wordt aan herinnerd dat de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, geniet van het recht op toegang, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 35 en volgende van de Privacywet.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend, in overeenstemming met de Privacywet en op eenvoudig verzoek, door het versturen van een e-mail naar het adres [email protected] of een brief gericht aan de Klantenservice op het hierboven vermelde adres met het bijsluiten van een identiteitsbewijs en opgave te doen van een legitieme reden als dit wettelijk verplicht is.

SECURITAS DIRECT BV verbindt er zich bovendien toe de verzamelde gegevens te bewaren in een vorm die toelaat de betrokken personen te identificeren voor een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.

ARTIKEL 5 DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

SECURITAS DIRECT BV kan de persoonsgegevens die op de WEBSITE zijn verzameld doorgeven aan bedrijven die behoren tot de groep SECURITAS DIRECT.

SECURITAS DIRECT BV behoudt zich ook het recht voor om de persoonsgegevens die op de WEBSITE zijn verzameld, door te geven om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, en in het bijzonder wanneer zij daartoe door een gerechtelijke vordering wordt gedwongen.

ARTIKEL 6 COOKIES

De WEBSITE gebruikt sessiecookies en permanente cookies om bijvoorbeeld de gewenste taal te onthouden of te helpen bij het invullen van een formulier. Sessiecookies worden gewist zodra de GEBRUIKER de browser afsluit. Permanente cookies worden opgeslagen voor maximaal 1 jaar.

SECURITAS DIRECT BV maakt ook gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld van Google Analytics, zodat kan worden gemeten van waar de GEBRUIKER vandaan komt, welke besturingssysteem deze gebruikt, hoeveel mensen bepaalde pagina´s bezoeken, etc. Deze informatie is voor SECURITAS DIRECT BV van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

De meeste browsers accepteren cookies standaard. De GEBRUIKER kan voorkomen dat cookies in uw browser worden opgeslagen door de instellingen van de browser te veranderen. De GEBRUIKER kan ook opgeslagen cookies verwijderen. In Internet Explorer vindt u de instellingen onder Extra > Internetopties en in Firefox onder Extra > Opties. Bij het uitzetten van cookies kan de GEBRUIKER niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de surfervaring niet optimaal is of dat bepaalde functies, zoals taalinstellingen, niet werken zoals de GEBRUKER zou verwachten.

ARTIKEL 7 BEVEILIGING

SECURITAS DIRECT BV verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen met betrekking tot de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd of beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

SECURITAS DIRECT BV verbindt er zich met name toe alle technische voorschriften na te leven waaraan de verwerkingen moeten voldoen.